KVGM-Beleidsverklaring

Het kwaliteitsbeleid van J. van der Woude Holding  B.V. is gericht op:

-Het leveren van kwalitatief hoogwaardig baggermaterieel inclusief bediening en het verhuren van machines inclusief bediening voor alle grondwerken.

-Door middel van klanttevredenheidsonderzoek de klanttevredenheid en kwaliteit continu te verhogen.

-Materiaal en diensten te leveren die voldoen aan de verwachtingen, behoeften en eisen van de opdrachtgever.

-Actief reageren op signalen van klanten en medewerkers over de geleverde diensten en het adequaat reageren op en afhandelen van klachten


Het veiligheids- gezondheids- en milieubeleid is er op gericht om:

-Arbeidsomstandigheden van alle medewerkers, zowel het eigen personeel, personeel van onderaannemers als tijdelijke medewerkers, te bevorderen.

-De zorg voor deskundigheid van personeel door opleiding en training evenals het beschikbaar stellen van al die middelen welke van belang zijn om de doelstellingen te realiseren.

-De veiligheid van de werkplekken zodanig in te richten, dat risico’s voor letsel of schade bij medewerkers of derden voorkomen wordt.

-Preventief zo veel mogelijk het voorkomen van ongelukken door voorlichting en instructies te geven en het laten volgen van VGM opleidingen.

-Gevaarlijke situaties en bijna ongevallen en ongevallen te bespreken om hier lering uit te trekken.

-Gestructureerd aan veiligheids- en gezondheidszaken te werken middels ARBO RI&E met een Plan van Aanpak met toetsbare doelstellingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Het Plan van Aanpak ligt voor alle medewerkers ter inzage bij de Preventiemedewerker.
-Beleid te voeren waarin alle vormen van discriminatie, pesten, agressie, geweld en (seksuele) intimidaties worden veroordeeld en, waar bij constatering, passende maatregelen worden genomen.

-Lucht, water en bodemverontreiniging, geluid en andere hinder, evenals overige milieueffecten en het gebruik van grondstoffen wordt voorkomen dan wel zo veel als redelijkerwijs mogelijk beperkt.

-Het nakomen van de in de Milieuwet en regelgeving gestelde voorschriften, en het mogelijkerwijs anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving.

-Het opbouwen van een adequaat instrumentarium op bedrijfsniveau om de totale milieubelasting te beheersen en te beperken. Het doordringen van de gehele organisatie van de noodzaak om de nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu met name ten aanzien van (CO2-)emissies en afvalstromen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, en de noodzaak tot het optimaliseren van grondstoffen en energierendement.

-Risico’s voor schade aan het milieu vermijden door de bepaling van werkmethoden en inzet van machines en gereedschap hierop af te stemmen.

De directie zal de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten controleren en ingrijpen wanneer het gestelde beleid niet of niet voldoende wordt gevolgd. Het hiervoor beschreven beleid wordt, indien nodig, minimaal driejaarlijks herzien.

J. van der Woude Holding B.V.

Directeur: J. van der Woude