KVGM-Beleidsverklaring

Het kwaliteitsbeleid van J. van der Woude Beheer B.V. is gericht op het leveren van kwalitatief hoogwaardig Baggermaterieel inclusief bediening en het verhuren van machines inclusief bediening voor alle grondwerken.

Het veiligheids- gezondheids- en milieubeleid is er op gericht om de arbeidsomstandigheden van alle medewerkers te bevorderen. De zorg voor deskundigheid van personeel door opleiding en training evenals het beschikbaar stellen van al die middelen welke van belang zijn om de doelstellingen te realiseren. De veiligheid van de werkplekken zodanig in te richten, dat risico’s voor letsel of schade bij medewerkers of derden voorkomen wordt. Preventief zo veel mogelijk het voorkomen van ongelukken door voorlichting en instructies te geven en het laten volgen van VGM opleidingen.

Gevaarlijke situaties en bijna ongevallen en ongevallen te bespreken minstens eenmaal per kwartaal om hier lering uit te trekken. Door middel van gerichte controles op werkplekken en projecten en het regelmatig onder de aandacht brengen van specifieke onderwerpen, wordt getracht naar een doorlopende verbetering van kwaliteit, veiligheid en gezondheid.

Om gestructureerd aan veiligheids- en gezondheidszaken te kunnen werken is er een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) met een Plan van Aanpak opgesteld. Dit Plan van Aanpak bevat ten minste toetsbare doelstellingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid. Het Plan van Aanpak ligt voor alle medewerkers ter inzage bij de Preventiemedewerker.

Lucht, water en bodemverontreiniging, geluid en andere hinder, evenals overige milieueffecten en het gebruik van grondstoffen wordt voorkomen dan wel zo veel als redelijkerwijs mogelijk beperkt. Het nakomen van de in de Milieuwet en regelgeving gestelde voorschriften, en het mogelijkerwijs anticiperen op nieuwe nationale en Europese regelgeving. Het opbouwen van een adequaat instrumentarium op bedrijfsniveau om de totale milieubelasting te beheersen en te beperken. Het doordringen van de gehele organisatie van de noodzaak om de nadelige effecten van de bedrijfsvoering op het milieu m.n.t. aanzien van emissies en afvalstromen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken, en de noodzaak tot het optimaliseren van grondstoffen en energierendement.

Risico’s voor schade aan het milieu vermijden door de bepaling van werkmethoden en inzet van machines en gereedschap hierop af te stemmen. Het actief reageren op signalen van klanten en medewerkers over de geleverde diensten en het adequaat reageren op en afhandelen van klachten. Beleid te voeren waarin alle vormen van discriminatie, pesten, agressie, geweld en (seksuele) intimidaties worden veroordeeld en, waar bij constatering, passende maatregelen worden genomen. Jaarlijks beoordelen van het kwaliteitsmanagement- en veiligheidsbeheerssysteem.

Onze onderneming hecht veel waarde aan transparantie. Daarom kunnen interne en externe belanghebbenden, op aanvraag, te allen tijde inzage krijgen in ons gevoerde kwaliteits- veiligheids- en milieubeleid buiten de al transparante publicaties.

Het geven van advies en het leveren van kwalitatief hoogwaardige producten op basis van wettelijk en normatief kader alsmede op basis van de eigen kwaliteitseisen, die minimaal voldoen aan de eisen van de klant met het doel klanttevredenheid te verhogen.

De directie zal de kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieuaspecten controleren en ingrijpen wanneer het gestelde beleid niet of niet voldoende wordt gevolgd. Het hiervoor beschreven beleid wordt, indien nodig, minimaal driejaarlijks herzien.

van der Woude Beheer B.V.

Directeur: J. van der Woude